Είστε εδώ

«Καφές Λουμίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 431