Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Ο απλός κόσμος», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 55 (Σεπτέμβριος 1959), σ. 323