Είστε εδώ

«Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 53-54 (Ιούλιος-Αύγουστος 1959), σ. 286