Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Ένας γάμος», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 52 (Ιούνιος 1959), σ. 220