Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Στρατή Βούλγαρη, Η Ελληνική ιστορία κατηγορεί τους ξένους ιστορικούς», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 39-40