Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Επί σκηνής», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 28