Είστε εδώ

«23η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 43 (Σεπτέμβριος 1958), σ. 307