Είστε εδώ

Dadie Bernard B., «Εξουσία», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 43 (Σεπτέμβριος 1958), σ. 291-292