Είστε εδώ

«23η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 40 (Ιούνιος 1958), σ. 204