Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Τραγούδι της Κύπρου», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 40 (Ιούνιος 1958), σ. 182