Είστε εδώ

Χρυσάνθης Κύπρος, «Τοπίο», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 74