Είστε εδώ

Bonnefoy Yves, «Φοβέρες του μάρτυρα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 68