Είστε εδώ

Bonnefoy Yves, «Φοίνικας», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 67