Είστε εδώ

«Ελαστικά ΕΒΕΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 345