Είστε εδώ

«Κυλινδρόμυλοι Σίνδου Κατσαβουνίδη», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 31 (Σεπτέμβριος 1957), σ. 292