Είστε εδώ

«Κυλινδρόμυλοι Σίνδου Κατσαβουνίδη», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 189