Είστε εδώ

«22η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 188