Είστε εδώ

«Ψυγεία Χαρίλαος», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 187