Είστε εδώ

«ΣΙΖΑΛ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 186