Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Πικρή διαπίστωση», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 152