Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. 82-83