Είστε εδώ

Tardieu Jean, «Ile-de-France», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. 63