Είστε εδώ

«Διαφημίζεστε από τις σελίδες της Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 47