Είστε εδώ

«Κυλινδρόμυλοι Σίνδου Κατσαβουνίδη», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 46