Είστε εδώ

Γιοκαρίνη Κούλα, «Ένα δέντρο-ένας φίλος-μια γυναίκα κι εγώ», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 22 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956), σ. 867-868