Είστε εδώ

«Ελαστικά ΕΒΕΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 20-21 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956), σ. 844