Είστε εδώ

«21η Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 19 (Σεπτέμβριος 1956), σ. 786