Είστε εδώ

«21η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 17-18 (Ιούλιος-Αύγουστος 1956), σ. 738