Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Πάνου Παναγιωτούνη, Ώρες Δοκιμασίας, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 16 (Ιούνιος 1956), σ. 677-678