Είστε εδώ

MacLeish Archibald, «Ars poetica», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 16 (Ιούνιος 1956), σ. 662-663