Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Δημοτική ορχήστρα», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 279