Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ο κ. Δεδούσης στην Πόλη», Μορφές, τχ. 80 (Μάιος 1953), σ. 164-168