Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Αθηναίοι λόγιοι στην Αίγυπτο», Μορφές, τχ. 76 (Ιανουάριος 1953), σ. 33-34