Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Μια χειρονομία», Μορφές, τχ. 72 (Σεπτέμβριος 1952), σ. 233-234