Είστε εδώ

«Δέκατος λογοτεχνικός διαγωνισμός διά κωμωδίαν», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 208