Είστε εδώ

«Δέκατος λογοτεχνικός διαγωνισμός διά κωμωδίαν», Μορφές, τχ. 69 (Ιούνιος 1952), σ. 172