Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Από μήνα σε μήνα. Το πνεύμα της Ανατολής», Μορφές, τχ. 69 (Ιούνιος 1952), σ. 163-166