Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Η πρώτη συνεστίαση», Μορφές, τχ. 66-67 (Μάρτιος-Απρίλιος 1952), σ. 98-100