Είστε εδώ

Μανιδάκη Ρέα, «Το χέρι», Μορφές, τχ. 63 (Δεκέμβριος 1951), σ. 308-309