Είστε εδώ

Ιατρού Τάκης, «Φυγή εις Αίγυπτον», Μορφές, τχ. 63 (Δεκέμβριος 1951), σ. 286