Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Άγγελος Σικελιανός», Μορφές, τχ. 58 (Ιούλιος 1951), σ. 180