Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το Γαλλικόν Λύκειον Θεσσαλονίκης», Μορφές, τχ. 56-57 (Μάιος-Ιούνιος 1951), σ. 147