Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Τα θαύματα», Μορφές, τχ. 56-57 (Μάιος-Ιούνιος 1951), σ. 119