Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Ο κ. Μ. Carrières», Μορφές, τχ. 54 (Μάρτιος 1951), σ. 80