Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ο κ. Δημ. Γιάκος», Μορφές, τχ. 54 (Μάρτιος 1951), σ. 78-79