Είστε εδώ

Γαλανάκη-Βουρλέκη Αντιγόνη, «Θεσσαλονίκη», Μορφές, τχ. 52-53 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1951), σ. 39