Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Γιάννη Σκαρίμπα, Ο ήχος του κώδωνος, Δράμα, Αθήναι 1950», Μορφές, τχ. 47 (Αύγουστος 1950), σ. 292