Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ο καλλιγράφος Ιλαρίων», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. 3-4