Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Έβδομος διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 336