Είστε εδώ

Ιατρού Τάκης, «Εσωτερικό δωματίου», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 194